1
1

Bohemian Rhapsody


2018
 • Incasso weekend: 51,061,119 $ ( 4,000 sale )
 • Incasso totale: 51,061,119 $ ( 1 settimane )
 • Media per sala: 12765 $
2
2

Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni


2018
 • Incasso weekend: 20,352,491 $ ( 3,766 sale )
 • Incasso totale: 20,352,491 $ ( 1 settimane )
 • Media per sala: 5404 $
3
3

Nobody's Fool


2018
 • Incasso weekend: 13,743,111 $ ( 2,468 sale )
 • Incasso totale: 13,743,111 $ ( 1 settimane )
 • Media per sala: 5568 $
4
4

A Star Is Born


2018
 • Incasso weekend: 11,003,083 $ ( 3,431 sale )
 • Incasso totale: 165,537,649 $ ( 5 settimane )
 • Media per sala: 3206 $
5
5

Halloween


2018
 • Incasso weekend: 10,830,865 $ ( 3,775 sale )
 • Incasso totale: 150,224,570 $ ( 3 settimane )
 • Media per sala: 2869 $
6
6

Venom


2018
 • Incasso weekend: 7,877,174 $ ( 3,067 sale )
 • Incasso totale: 198,690,522 $ ( 5 settimane )
 • Media per sala: 2568 $
7
7

Smallfoot - Il mio amico delle nevi


2018
 • Incasso weekend: 3,861,672 $ ( 2,002 sale )
 • Incasso totale: 77,540,973 $ ( 6 settimane )
 • Media per sala: 1928 $
8
8

Piccoli brividi 2: I fantasmi di Halloween


2018
 • Incasso weekend: 3,773,720 $ ( 2,828 sale )
 • Incasso totale: 43,906,036 $ ( 4 settimane )
 • Media per sala: 1334 $
9
9

Hunter Killer - Caccia negli abissi


2018
 • Incasso weekend: 3,528,129 $ ( 2,720 sale )
 • Incasso totale: 12,968,245 $ ( 2 settimane )
 • Media per sala: 1297 $
10
10

The Hate U Give


2018
 • Incasso weekend: 3,353,422 $ ( 1,507 sale )
 • Incasso totale: 23,414,346 $ ( 5 settimane )
 • Media per sala: 2225 $